Jdi na obsah Jdi na menu
 

Copyright

25. 1. 2013

Všechny informace a díla uveřejněná na těchto stránkách (není-li někde výslovně uvedeno jinak) podléhají režimu ochrany zákona č. 121/ 2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, zejména části 5, § 40 a následujícím.

Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem.

Návštěvník není oprávněn tato díla rozmnožovat a dále rozšiřovat bez svolení autora. Rozmnožováním se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, za účelem zpřístupňování díla prostřednictvím rozmnoženin. Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem.

Autor, do jehož práv bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, má právo se domáhat zejména poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména omluvou a zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím, výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo.